Polityka prywatności

Polityka prywatności


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej synonimy123.pl jest Code123 sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepodawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane Usługobiorców, które Usługobiorca podaje lub udostępnia w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług - (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Usługobiorca podaje nam niezbędne do świadczenia usług, np. wypełniając formularze, w procesie instalacji aplikacji, (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, pseudonim, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca).

Administrator przetwarza także dane zbierane podczas aktywności Usługobiorcy w usługach - serwisach internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzanie strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia Usługobiorcy, sposób korzystania z usług (np., wyszukiwanie słów), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

 • kontaktowania się z usługobiorcą (użytkownikiem)
 • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej https://synonimy123.pl/, celów marketingowych
 • dla przechowywania sesji lub zbierania danych statystycznych

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz znajdujący się na stronie KONTAKT

PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do:

 • prawidłowego świadczenia usług na danej stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • dopasowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

 • sesyjne
 • stałe
 • analityczne

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

...
...

synonimy123.pl

wyraz bliskoznaczny • inne określenie • wyrażenie równoznaczne

Losowy synonim

Synonim

Synonimy mogą być dowolną częścią mowy, która jest kategorią słów pogrupowanych według ich funkcji (i obejmują czasowniki, przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki lub przyimki), o ile oba słowa są tą samą częścią mowy. Oznacza to, że oba muszą być rzeczownikami lub oba muszą być czasownikami.

Synonim to słowo mające takie samo lub prawie takie samo znaczenie jak inne słowo w pewnych kontekstach. Synonimia to relacja, która istnieje między słowami o blisko spokrewnionych znaczeniach.